Könyvek

A gyimesi és moldvai csángókkal kapcsolatos irodalomban elmélyülni vágyó látogatóinknak készítettük az alábbi rovatot. 

További információkat lehet szerezni az alábbi honlapokon.

Magyar Elektronikus Könyvtár

http://mek.oszk.hu/

Országos Széchényi Könyvtár Online Katalógusa

http://nektar.oszk.hu

Albert Jenő: Rigó és madár 2. : Hegyek között és hadak útján. Egy gyimesi csángó család élete. Bon Ami Kiadó, 1997.

Antal Imre: A csángó festő. Szerkesztette: Banner Zoltán. Budapest: Károlyi Palota Kulturális Központ – Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2001.

Balogh Sándor: Moldvai csángó-magyar furulyás dallamok és énekek. Budapest: OKKER Oktatási Kft.

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok. Budapest: Óbudai Népzene Iskola, 2001.

Bartha András: Pusztina. Gondolatok egy csángó falu múltjáról, jelenéről. Balaton Akadémia Könyvek 36. Szerk: Dr. Szíjártó István. Balatonboglár, 1998. 128 old.

Beke György: Csángó passió. Barangolások moldvai csángó-magyarok között. Sajtó alá rendezte Ara-Kovács Attila. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988. 285 p. (Fényképmelléklettel)

Beke György: Csángók gyóntatója. Felsőmagyarország Kiadó, 1999.

Bódis Kriszta: Mind csak idegenyebb úgy. Budapest: József Attila Kör, 2002.

Csángómagyar népballadák Válogatta: Faragó József. Sajtó alá rendezte: Szilágyi N. Zsuzsa. Kolozsvár, Kriterion, 2002.

Csoma Gergely: Moldvai csángó magyarok. Budapest: Corvina, 1988. 144 p. (Az utószót Domokos Pál Péter írta).

Csoma Gergely: Varázslások és gyógyítások a moldvai csángó magyaroknál. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 2000.

Csoma Gergely: A megkötött idő. Budapest: Fekete Sas Könyvkiadó Bt, 2016.

Csoma Gergely: Az elhagyott idő – 33 év a moldvai csángók között. Székelykönyv Kiadó, 2009.

Csoma Gergely: Moldvai repülés. Budapest: Fekete Sas Könyvkiadó Bt, 2013.

Csoma Gergely: Moldvai kerékpár és más történetek. Budapest: Fekete Sas Könyvkiadó Bt, 2012.

Diósi Felícia: Csángó vagyok. Magyar Napló: Fókusz Egyesület, 2015.

Diószegi László: Hungarian Csángós in Moldavia. Budapest: Teleki László Alapítvány, Pro Minoritate Alapítvány, 2002.

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjámin:
Csángó népzene I. Budapest: Zeneműkiadó, 1956.
Csángó népzene II. Budapest: Zeneműkiadó, 1961.
Csángó népzene III. Budapest: Zeneműkiadó, 1991.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Budapest: Fekete Sas, 2001.

Domokos Pál Péter: „…édes Hazámnak akartam szolgálni…” Budapest, 1979.

Domokos Pál Péter: Rezeda. 96 csángómagyar népdal. Budapest: Zeneműkiadó, 1953.
Domokos Pál Péter: Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven csángómagyar népdal. Kolozsvár, 1940.

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lotöt lépék. Archaikus népi imádságok. 3. bov. kiad. Kalligram, 2000.

Erdélyi Zsuzsanna: Aki ezt az imádságot… Élő passiók. Kalligram, 2001.

Erdélyi Zsuzsanna: Boldogasszony ága. Budapest: Szent István Társulat Kiadója.

Faragó József – Jagamas János – Szegő Júlia: A moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest: Kriterion, 1954.

Ferenczes István: Didergés. Pont Kiadó Kft., 2000.

Ferenczi Géza: A moldvai osibb csángók. Erdélyi Gondolat Kiadó, 1999.

Gazda József: Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Bukarest, 1980.

Gazda József: Hát én hogyne siratnám. Csángók a sodró időben. Budapest, 1993.

Gazda József: Az Istennel még magyarul beszélgetünk: Magyar szórványok a Kárpát-medencében. Budapest: Püski, 2002.

Gazdáné Olosz Ella: A tű csodája: Moldvai csángó-magyar inghímek, erdélyi öltéstechnikák. Pro-Print Nyomda és Kiadó Rt., 2001.

Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838.

Halász Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról. In.: Nemzetiség – Identitás. Békéscsaba-Debrecen, 1991. 215-231. p.

Halász Péter: Magyarfalu helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok. 19. Budapest, 1981.

Halász Péter: Lészped helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok. 26. Budapest, 1983.

Halász Péter: Ónfalva (Onesti) helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok. 32. Budapest, 1983.

Halász Péter: Klézse (Cleja) helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok. 58. Budapest, 1986.

Halász Péter: Pusztina (Pustiana) helynevei. In.: Magyar Névtani Dolgozatok. 68. Budapest, 1987.

Halász Péter: Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. In.: Néprajzi látóhatár. 1994. 1-2 szám. (Különlenyomat).
Megjegyzés.: a tanulmány bőséges bibliográfiát közöl 1994-ig.

Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. (1994. okt. 28-30.). Budapest: Lakatos Demeter Egyesület , 1997.

Hajdú-Moharos József: Moldva – Csángóföld – Csángó sors. Balaton Akadémia, 1995 

Harangozó Imre: ” Anyám, anyám, szép szűz Márjám…”. Újkígyós: Ipolyi Arnold Népfőiskola, 1992.

Harangozó Imre: „Krisztus háze arangyosz…” Archaikus imák, ráolvasások, kántálók a gyimesi és moldvai magyarok hagyományaiból.. Újkígyós: Ipolyi Arnold Népfőiskola, 1998.

Harangozó Imre: „Ott hul éltek vala a magyarok…” Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kicsestárából. Újkígyós: Ipolyi Arnold Népfőiskola, 2001.

Harangozó Imre: Adalékok a magyar népi műveltség vizsgálatához. Újkígyós: Ipolyi Arnold Népfőiskola, 1995.

Horváth Dezső: Mivé lettél csángómagyar? Bába és Társai Kiadó Kft., 1999.

Iancu Laura: Éjszaka a gyermek – Versek. Magyar Napló Kiadó, 2017.

Iancu Laura: Míg kabátot cserél Isten. Magyar Napló Kiadó, 2014.

Incu Laura: Gerlice. Magyar Napló Kiadó, 2018.

Iancu Laura: Peremlétben – Tanulmányok a moldvai magyarok vallásosságáról. Lucidus Kiadó, 2017.

Iancu Laura: Petrás Incze János. Magyar Napló Kiadó, 2013.

Iancu Laura: Névtelen nap. Kortárs Könyvkiadó, 2009.

Iancu Laura: Szeretetföld. Magyar Napló Kiadó, 2011.

Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő haza népballadák. Szabó T. Attila gondozásában. Bukarest, 1960.

Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett. Bukarest, 1973.

Kallós Zoltán: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve. Budapest, Akadémia, 1996.

Kóka Rozália: A lészpedi „szent leján”. (A hetvenes években gyűjtött anyag egy részének közlése 1982-ben). Tiszatáj, 36. évf. 8. sz.

Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje. Harminchárom bukovinai székely, gyimesi – és moldvai csángó népi szerelmes történet. Eredeti gyűjtések alapján. Budapest: Ötlet, 1989. 156 p.

Kóka Rozália: Bukovina, Bukovina. Fekete Sas Kiadó Bt, 2017.

Kós Károly – Nagy Jenő – Szentimrei Judit: Moldvai csángó népművészet. Bukarest: Kriterion, 1981.

Kovács György: A szabadság útján. Moldvai csángók között. Bukarest, 1950.

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest, 1975.

Mirk László (szerk.): Az ember ott a legfájóbb magyar: Versek a csángómagyarokról. Csíkszereda: Hargita Kiadó, 2001.

Moldvai csángó-magyar okmánytár I-II. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1989.
(Sajnos elfogyott, nem kapható, remélhetőleg újra kiadják.)

Lükő Gábor: A moldvai csángók I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarságal. Budapest: Táton Kiadó, 2001. (Lükő Gábor művei, 2.)

Lükő Gábor: Zenei anyanyelvünk. Budapest: Táton Kiadó, 2001. (Lükő Gábor művei, 3.)

Mikecs László: Csángók. Budapest, 1941.

A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 193. Budapest, 1991. 

Oláh-Gál Elvira: A Moldvai magyarokról.

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest: Planétás – Teleki László Alapítvány, 1998.

Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Budapest: Planétás, 1998.

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. kiad. Budapest: Planétás, 1998.

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Budapest, 1991.

Sylvester Lajos: Csupa csapás az élet. Az elsorvadt moldvai magyar oktatás és a csángó szétrajzások emlékkönyve. Sepsiszentgyörgy,:Háromszék Lap- és Könyvkiadó, 2001.

Szegő Júlia: Ismeretlen moldvai nótafák. Vál. és szerk. Tari Lujza. Budapest, 1988.

Takács György: Aranykertbe’ aranyfa. Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók. Budapest: Szent István Társulat Kiadója, 2001.

Tánczos Vilmos: Csapdosó angyal. Pro-Print Nyomda és Kiadó Bt, 1999.

Tánczos Vilmos: Eleven ostya, szép virág. Pro-Print Nyomda és Kiadó Bt, 2000.

Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus népi imádságok. 2. kiad. Pro-Print Nyomda és Kiadó Bt, 1996.

Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Komp-Press Korunk Baráti Társaság Kiadója, 1997.

Tánczos Vilmos: Nyiss kaput, angyal. Moldvai csángó népi imádságok. Budapest: Püski, 2001.

Tytti Isohookana– Asunmaa: The Csángó. Méry Ratio Kiadó, 2012.

Tűzcsiholó: Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest: Táton Kiadó, 1999.

Váradi Péter Pál; Lowey Lilla: Erdély. Székelyföld 8. Gyimesek vidéke. A gyimesi csángók. Péter Pál Kiadó, 2001.

Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk. Berlász Melinda és Szalay Olga. Magyar Népköltési Gyujtemény XVI. Budapest, 1989.

Yrjö Wichmann: Wörterbuch des Ungarishen Moldauer Nordcsángó und des Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatikalishen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt, herausgeben von Bálint Csűry und Artturi Kannisto. Helsinki, 1936.